TR / EN / FR

HABERLER

01.02.2022
Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği Hakkında

01.02.2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile 01.04.2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin amacı Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik uyarınca, teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, bir ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesi 11.03.2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine göre yapılır.

Yönetmelik hükümlerini kısaca özetlemek gerekirse:

 • Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlere ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini denetmenler aracılığıyla yürütür, denetim sonuçlarına göre gerekli önlemleri alır ve 05.03.2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda belirtilen yükümlülükler kapsamında ilgili iktisadi işletmeciye idari yaptırım uygular.  
 • Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini, denetim planının yanı sıra resen, ihbar veya şikâyet üzerine yapar. 
 • Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, ürüne ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi, duyusal inceleme yapılması, gerektiğinde numune alınması, yerinde muayene veya test yapılması veya iktisadi işletmecinin ilgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında bilgilendirilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.
 • Teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, denetimler Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü (“Bölge Müdürlüğü”) tarafından yürütülür.
 • Bölge Müdürlüğü test, muayene veya inceleme sonucunda ürünün risk taşıdığı veya ilgili teknik düzenlemelere veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği kanaatiyle, ürünün ciddi risk taşıdığı durumlar hariç olmak üzere, savunma yapılabilmesi için ilgili iktisadi işletmeciye on iş günü süre verir.
 • İktisadi işletmecinin savunması dikkate alınarak Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulan risk değerlendirme komisyonu (“Komisyon”) tarafından ürünün uygunluğu değerlendirilir. Komisyon tarafından ürünün uygunsuzluğuna karar verilmesi halinde belirlenen idari yaptırımlar Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanır.
 • Risk değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecek ve iktisadi işletmeci tarafından yerine getirilecek düzeltici önlemler aşağıda yer alan faaliyetleri içerebilir:
 • Ürünün uygun hale getirilmesini veya ürünün bir risk oluşturmamasını sağlamak,
 • Ürünün piyasada bulunmasını önlemek,
 • Ürünü derhal piyasadan çekmek veya geri çağırmak ve kamuoyunu riske karşı uyarmak,
 • Ürünü imha etmek veya kullanılamaz hale getirmek,
 • Ürünün taşıyabileceği risklere ilişkin ürüne uygun, açık, kolayca anlaşılabilir Türkçe uyarılar eklemek,
 • Ürünün piyasada bulunabilmesi için önkoşul koymak,
 • Ürüne ilişkin Türkçe uyarıların yayımlanması da dâhil olmak üzere, risk altındaki tüketicileri derhal ve uygun bir biçimde uyarmak.
 • Ürünün ciddi risk taşıdığının tespit edilmesi ve ciddi riski ortadan kaldıracak başka bir yöntemin bulunmaması halinde, Bölge Müdürlüğü ciddi risk taşıyan ürünlerin piyasadan çekilmesini, geri çağrılmasını veya piyasada bulunmasının yasaklanmasını sağlar.
 • İktisadi işletmecinin gerekli önlemleri almaması, zamanında almaması veya aldığı önlemlerin eksik veya yetersiz olması veya iktisadi işletmecinin tespit edilememesi halinde Bölge Müdürlüğü;
 • Ürünün piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması, reklam ve teşhirinin durdurulması,
 • Dağıtıcıların önlemlerden haberdar olmaları ve önlemlere uymalarını sağlamak amacı ile gerekli tedbirlerin alınması,
 • Ürünün taşıdığı riskler hakkında tüketicilerin uyarılması,
 • Ürünlerin uygun koşullarda imhası veya kullanılamaz hale getirilmesi, önlemlerinden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine riayet ederek alır.
 • İthalatçı veya dağıtıcı, ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz etmesi, piyasada bulundurması; ürünü teknik düzenlemesine veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi halinde imalatçı olarak kabul edilir.
 • Ürünün imalatçısı, yetkili temsilcisi veya ithalatçısının tespit edilemediği durumlarda, dağıtıcı kendisine yapılan bildirimin tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde imalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçısının isim ve irtibat bilgilerini, bu bilgilere sahip değil ise tedarik zincirinde yer alan bir önceki iktisadi işletmecinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmelidir. Aksi halde imalatçı olduğu kabul edilir.
 • Yönetmelikle düzenlenen gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında yapılan yazışmalar, ihbar ve şikâyetler ile denetimlerde temin edilen kişisel veriler ile ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler gizli tutulur.

Yönetmelik ile ilgili daha detaylı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220209-2.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor
İnternet sayfamızda yer alan içerikler sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup, hukuki görüş veya tavsiye niteliğinde değildir. İnternet sayfamızda yer alan içerik ve bilgilerin site ziyaretçileri tarafından kullanımı avukat-müvekkil ilişkisi yaratmaz. Daha fazla bilgi için tıklayınız. İnternet sayfamızda sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
KABUL ET